Zapisz się na newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach wpisz swój adres e-mail:

Do góry
0 produktów  |  0.0 zł
logowanie   |   rejestracja   
0 produktów
0.0 zł
Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin sklepu internetowego pod domeną www.eszelki.pl określa ogólne warunki oraz sposób sprzedaży usług nieodpłatnych drogą elektroniczną prowadzoną przez Pro - gal s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87 , 01- 355 Warszawa

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Sprzedawca - oznacza:

Jolantę Ługiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta Ługiewicz Pro - gal s.c. siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87, 01- 355 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gosodarki o numerach NIP: 5222426498, REGON: 142179196

Konrada Ługiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Konrad Ługiewicz Pro - gal s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87, 01- 355 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gosodarki o numerach NIP : 5261738204 , REGON : 142180101

działających jako wspólnicy spółki cywilnej Pro - gal s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Konarskiego 87 NIP : 527 - 17 - 16 - 925 , REGON : 011923288 , będącej jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego .

2. Klient - każdy podmiot , na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym może być zawarta Umowa sprzedaży zgodnie z regulaminem i przepisami prawa .

3 . Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej ( umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu ) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .

4 . Sklep internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedawcy , dostępny pod domeną www.eszelki.pl

5 . Regulamin - niniejszy regulamin .

6 . Towar - rzecz ruchoma , dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym , w szczególności szelki do spodni , akcesoria i wyroby galanteryjne .

7 . Rejestracja - czynność polegająca na założeniu przez Klienta konta dla korzystania ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego .

8 . Hasło - ciąg znaków literowych , cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie internetowym , będącym zabezpieczeniem dostępu do Konta Klienta w Sklepie internetowym .

9 . Login - indywidualne oznaczenie Klienta ( przez niego ustalone ) składającego się z ciągu znaków literowych , cyfrowych lub innych , wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie internetowym .

10 . Konto Klienta - indywidualny panel każdego Klienta , uruchomiony przez sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta .

11 . Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, które służą do odtwarzania przechowywanych inormacji w niezmienionej postaci w sposób umożliwiający dostęp w danej chwili lub przyszłości.

12 . Dostawca - oznacza podmiot , z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dostawy zakupionego towaru .

13 . Dostawa - czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem Dostawcy towaru zakupionego w Sklepie internetowym .

14 . Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy .

15 . Umowa sprzedaży - zamówienie - zawarcie umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach określonych w regulaminie między Klientem a Sprzedawcą , określające rodzaj i liczbę Towarów .

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 . Wszelkie prawa do Sklepu internetowego , w tym prawa majątkowe , autorskie , własności intelektualnej do nazwy , jego domeny internetowej , Strony Internetowej Sklepu a także wzory formularzy , logotypów zamieszczonych na Stronie Internetowej Sklepu ( za wyjątkiem logotypów oraz zdjęć należących do podmiotów trzecich ) należą do Sprzedawcy . Korzystanie z tych praw może nastąpić wyłącznie za zdodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie .

2 . Sprzedawca stosuje mechanizm plików " cookies " , które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu , zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta . Stosowanie plików " cookies " ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów . Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach . Każdy Klient może wyłączyć mechanizm " cookies " może to spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu .

3 . W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu , konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej .

4 . Zakazane jest osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego ( w tym Klientom ) zamieszczania w nim treści bezprawnych .

5 . Sprzedawca oświadcza że publiczny charakter sieci Internet oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikacji danych Klientów przez osoby nieuprawnione . Dlatego Klienci powini stosować programy antywirusowe w celu uniknięcia ww. niebezpieczeństw .

6 . Sprzedawca nigdy nie zwraca się z prośbą do Klienta o udostępnienie mu danych , tj. hasła lub loginu .

7 . Sprzedawca może porozumieć się z Klientem , a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail sklep@eszelki.pl lub telefonicznie pod numerem + 48 501539869

§ 3 REJESTRACJA

1 . W celu utworzenia Konta Klienta , Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji .

2 . Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym .

3 . W celu Rejestracji , Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym . Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło .

4 . W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego , Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem , akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu .

5 . Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie , drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę . Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta , zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych , za wyjątkiem Loginu .

§ 4 ZAMÓWIENIA

1 . Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego , a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży .

2 . Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu , 24 godziny na dobę .

3 . Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu , kompletuje zamówienie wybierając Towar , którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia " DODAJ DO KOSZYKA " pod nazwą Towaru prezentowanego na Stronie Internetowej Sklepu . Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „ ZAWARTOŚCI KOSZYKA ” formy Dostawy oraz formy Płatności , składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy , wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ ZAMAWIAM I PŁACĘ ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy , Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę , jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży .

4 . Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego , złożoną Sprzedawcy przez Klienta .

5 . Po złożeniu zamówienia , Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia .

6 . Następnie , po potwierdzeniu złożenia zamówienia , Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji . Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty , o której mowa w § 4 punkt 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży .

7 . Po zawarciu Umowy sprzedaży , Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki , przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas Rejestracji lub składania zamówienia .

§ 5 PŁATNOŚCI

1 . Ceny w Sklepie Internetowym zamieszczone przy danym Towarze zawierają podatek VAT ( cena brutto ) ale nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy , wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży , o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia .

2 . Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

Przelewem : wpłatę dokonujemy na numer rachunku bankowego : 12 1140 2017 0000 4002 1239 0730 tytułem : Wpłata za zamówienie numer ( otrzymany w trakcie składania zamówienia ) . Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym firmy Pro-gal s.c. zamówienie jest przekazywane do realizacji . Informujemy , że nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu .

Gotówką : przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy w Warszawie ul. Konarskiego Stanisława 84 . Prosimy , abyś zgłosił (a) się po przesyłkę do Punktu Odbioru Osobistego dopiero po otrzymaniu od nas informacji , że zamówienie jest w pełni skompletowane i gotowe do odbioru.

Za pobraniem : dokonujesz płatności za zamówienie i dostawę bezpośrednio u Kuriera .

3 . Ceny Towaru oraz koszty związane z dostawą ponoszone przez Klienta obowiązują z momentu złożenia zamówienia .

§ 6 DOSTAWA

1 . Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej .

2 . Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad .

3 .Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację oliczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy irealizacji zamówienia .

4 .Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany wformularzu zamówienia . W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp.zo.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy , adresem dostawy będzie adres paczkomatu wskazanego przez Klienta w momencie składania zamówienia .

5 .W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę .​

6 .W momencie odbioru przesyłki Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę wobecności pracownika Dostawcy. Wrazie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu .

7 .Sprzedawca , zgodnie zwolą Klienta , dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary .

8 .W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem , podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy , pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu , wktórym Klient będzie obecny . Wprzypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę , Sprzedawca skontaktuje się zKlientem drogą elektroniczną lub telefonicznie , ustalając ponownie zKlientem termin ikoszt Dostawy .​

§ 7 RĘKOJMIA

1 . Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru ( rękojmia ) .

2 .Jeżeli Towar ma wadę Klient ma prawo złożyć oświadczenie oobniżeniu ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie ibez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie .Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca .

3 .Klient , który wykonuje uprawnienia ztytułu rękojmi , jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy . Wwypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca .

4 .Sprzedawca odpowiada ztytułu rękojmi , jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi . Roszczenie ousunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się zupływem roku , lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego wzdaniu pierwszym . Wtym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie oobniżeniu ceny zpowodu wady Towaru . Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady , termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia oobniżeniu ceny rozpoczyna się zchwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady​ .

5 .Wszelkie reklamacje związane zTowarem lub realizacją Umowy sprzedaży , Klient może kierować wformie pisemnej na adres Sprzedawcy .

6 .Sprzedawca , wciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej zrealizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta .​

7 .Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację wzwiązku zkorzystaniem zusług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę . Reklamacja może być złożona wformie elektronicznej iprzesłana na adres sklep@eszelki.pl . Wzgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu . Sprzedawca niezwłocznie , lecz nie później niż wterminie 14 dni rozpatruje reklamacje iudziela Klientowi odpowiedzi .​

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1 .Klient będący Konsumentem , który zawarł Umowę sprzedaży , może wterminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny .​

2 .Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru wposiadanie przez Klienta .

3 .Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie oodstąpieniu . Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem : FORMULARZ ODSTĄPIENIA.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem .

4 .W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży , jest ona uważana za niezawartą .

5 .Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie , nie później niż wterminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta oodstąpieniu od Umowy sprzedaży , zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności , wtym koszt Dostawy . Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zpowrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru , wzależności od tego , które zdarzenie nastąpi wcześniej .

6 .Jeżeli Klient korzystający zprawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę , Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .

7 .Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie , jednak nie później niż wterminie 14 dni od dnia , wktórym odstąpił od Umowy sprzedaży . Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8 .W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru .

9 .Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty , jakiego użył Klient chyba , że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego zżadnymi kosztami .

§ 9 USŁUGI NIEODPŁATNE

1 .Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów , drogą elektroniczną usługi nieodpłatne :

-Formularz kontaktowy

-Prowadzenie Konta Klienta

2 .Usługi wskazane w§ 9 ust . 1 świadczone są 7 dni wtygodniu , 24 godziny na dobę .Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru izmiany rodzaju form , czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług , oczym poinformuje Klientów wsposób właściwy dla zmiany Regulaminu .

3 .Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych wRegulaminie ipolega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu wramach Strony Internetowej Sklepu , umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych , które podał podczas Rejestracji , jak też śledzenia stanu realizacji zamówień , jak też historii zamówień już zrealizowanych .​

4 .Klient , który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy , przy czym wprzypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę , może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania .

5 . Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta iusług nieodpłatnych , wprzypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów , naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu , atakże gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta iusług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - wszczególności : przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie . Zablokowanie dostępu do Konta Klienta iusług nieodpłatnych zwymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta iusług nieodpłatnych . Sprzedawca zawiadamia Klienta ozablokowaniu dostępu do Konta Klienta iusług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta wformularzu rejestracyjnym .

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1 .Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie wramach Rejestracji , składania zamówienia jednorazowego oraz wramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub wramach innych okoliczności określonych wRegulaminie , jest Sprzedawca .​

2 .Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wcelu realizacji zamówień , świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych wRegulaminie . Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta .​

3 .Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych .

4 .Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie , ztym jednak zastrzeżeniem , że niepodanie określonych wRegulaminie danych wprocesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację izałożenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie irealizację zamówienia Klienta .

5 .Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe , ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania .Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych zprowadzonego zbioru , wszczególności wprzypadku usunięcia Konta Klienta . Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych , jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa , azachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności iustalenia odpowiedzialności Klienta .​

6 .Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań wcelu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem .​

7 .Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy wzakresie niezbędnym do realizacji Dostawy .

§ 11 ROZWIĄZANIE UMOWY ( NIE DOTYCZY UMOWY SPRZEDAŻY )

1 .Zarówno Klient , jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn , z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej .

2 .Klient , który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną , poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli , przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość , umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta .

3 .Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji .

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1 .Sprzedawca ponosi odpowiedzialność ztytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy , lecz wprzypadku umów zawieranych zKlientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko wprzypadku umyślnego wyrządzenia szkody iw granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą .

2 .Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie , zapisanie na nośniku lub pobranie wkażdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu .​

3 .W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży , strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie . Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie .

4 .Każdy Klient może skorzystać zpozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji idochodzenia roszczeń . Wtym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta zmediacji . Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są iudostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych .

5 .Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu .

6 .Regulamin wchodzi wżycie zdniem 12 pażdziernika 2015 r.


fake watches uk watches replica replica rolex watches
KONTAKT
daniel@hurtowniaszelek.pl
504 944 659
konrad@hurtowniaszelek.pl
501 539 869
Hurtownia Szelek
replica watches fake watches